Materiale parteneri de proiect – Polonia

Material primit de la partenerii din Polonia. Director Maria Pirecka. Instalati Google translate in bara de scule si se traduce automat.

At Wednesday 09.14.2011 was held the first meeting of the parents of all elementary school students.
The parents were acquainted with the program „What does it mean – to be a good parent?” and „Rights and duties of parents in Europe”. Presented problems aroused great interest.

 

 1. 1.        Parents have the right to raise their children in a society without discrimination on the grounds of the color of their skin, sex, ethnic, social background, disability, nationality, beliefs, gender orientation or economic position.
  Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat. Parents have the duty to raise their children towards a sense of responsibility for each other and for a humane world.
 2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako wychowawcy swoich dzieci. Parents have the right to recognition of their primacy as educators of their children.
  Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich. Parents have the duty to raise children in a responsible way and not to neglect them.
 3. 3.       Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci na podstawie ich potrzeb, talentów i zasług. Parents have the right to full access to the formal education system for their children on the basis of their needs, talents and merits. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego. Everyone has the right to education and to have access to vocational training.
  Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole. Parents have the duty to commit themselves as partners in education to the school of their children.
 4. 4.       Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Parents have the right of access to all information at educational institutions which concerns their children.
  Rodzice mają obowiązek przekazywania do szkoły swoich dzieci, wszystkie informacje istotne dla osiągnięcia celów edukacyjnych, na których pracują razem. Parents have the duty to give to their children’s schools all information relevant for the attainment of the educational goals on which they work together.
 5. 5.       Rodzice mają prawo do dokonania wyboru dla edukacji, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartości, które cenimy w wychowanie dzieci i wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowaniem zasad demokratycznych. Parents have the right to make a choice for the education which is closest to their convictions and to the values they hold dear in raising their children and the freedom to found educational establishments with due respect for democratic principles.
  Rodzice mają obowiązek dokonania-świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny. Parents have the duty to make well-informed and conscientious choices about the education their children should receive.
 6. Rodzice mają prawo do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, przekonań filozoficznych i pedagogicznych. Parents have the right to ensure the education and teaching of their children in conformity with their religious, philosophical and pedagogical convictions. Formalny system edukacji ma szacunek dla duchowego i kulturowego dzieci. The formal education system shall respect for the spiritual and cultural background of the children.
  Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci szacunku i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań. Parents have the duty to raise their children to respect and accept other people and their convictions.
 7. 7.       Rodzice mają prawo do pomocy publicznej materiału zabrać finansowe utrudnienia w dostępie do edukacji dla swoich dzieci. Parents have the right to public material assistance to take away financial impediments to the access to education for their children. Obejmuje to prawo do korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej. This includes the right to receive free compulsory education.
  Rodzice mają obowiązek dać czas i osobiste zaangażowanie na rzecz dzieci i ich szkoły do ​​wsparcia jego wysiłków w realizacji celów edukacyjnych. Parents have the duty to give both time and personal commitment to their children and their school to support its efforts in attaining educational goals.
 8. 8.       Rodzice mają prawo do wywierania wpływu na politykę, do której szkoły ich dzieci realizuje. Parents have the right to exert influence on the policy which their children’s school implements.
  Rodzice mają obowiązek być osobiście zaangażowany w szkole swoich dzieci, jako istotną część społeczności lokalnej. Parents have the duty to be personally committed to their children’s school as a vital part of the local community.
 9. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo do konsultacji aktywnie o polityce władz publicznych w dziedzinie edukacji na wszystkich poziomach. Parents and their associations have the right to be consulted actively about the policy of public authorities in education at all levels.
  Rodzice mają obowiązek zachowania demokratycznych reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach do reprezentowania siebie i swoich interesów. Parents have the duty to maintain democratic representative organizations at all levels to represent themselves and their interests.
 10. 10.    Rodzice mają prawo do wysokiej jakości kształcenia od odpowiedzialnych władz publicznych. Parents have the right to high quality educational provision from the responsible public authorities.
  Rodzice mają obowiązek pomagać sobie wzajemnie, aby doskonalić swoje umiejętności jako pierwszych nauczycieli i partnerów w domu, szkole związku. Parents have the duty to help each other to improve their skills as prime educators and partners in the home-school relationship.

Czerwiec 2008 June 2008

Zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w Saragossie Approved by the General Assembly in Zaragoza

 

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s